Testimony of Natacha Wendyam Kyendrebeogo from Burkina Faso