แบ่งปันความเชื่อของอนาแบ๊บติสต์ (Anabaptist) ทั่วโลก

โดยพระคุณของพระเจ้า เราพยายามที่จะมีซีวิต และประกาศข่าวดีของการคืนดีในพระเยซูคริสต์   เป็นส่วนหนึ่งของพระกายเดียวของพระคริสต์ในทุกเวลาและสถานที่  เรายึดถือสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและการปฏิบัติตัว

  1. พระเจ้าที่เรารู้จักกันดีว่าเป็น พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระผู้สร้างผู้ซึ่งค้นหา และฟื้นฟูมนุษยชาติที่ล้มลง โดยการทรงเรียกประชาชนให้สัตย์ซื่อในการติดตาม นมัสการ  รับใช้ และเป็นพยาน 
  2. พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผ่านชีวิตของพระองค์และการสอน ถูกตรึงที่กางเขน และการฟื้นคืนพระชมม์ พระองค์แสดงให้เราเห็นถึงการเป็นสาวกที่สัตย์ซื่อ เป็นผู้ไถ่โลก และหยิบยื่นชีวิตนิรันดร์ให้เรา 
  3. ในฐานะคริสตจักร พวกเราคือชุมชนที่พระวิญญาณของเพระเจ้าเรียกให้กลับใจจากความบาป ยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้า รับบัพติศมาโดยประกาศความเชื่อ และมีชีวิตที่ติดตามพระคริสต์ 
  4. ดังชุมชนที่มีความเชื่อ เรายอมรับคัมภีร์ไบเบิ้ล มีสิทธิอำนาจสำหรับความเชื่อและการดำเนินชีวิต ตีความด้วยกันภายใต้คำชี้นำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสว่างของพระเยซู ทำให้มองเห็นความต้องการของพระเจ้าในการเชื่อฟังของพวกเรา 
  5. พระวิญญาณของพระเยซูให้อำนาจเราที่จะวางใจพระเจ้าในทุกด้านของชีวิต ดังนั้นเราจึงกลายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยผู้ซึ่งละทิ้งความรุนแรง รักศัตรูของเรา แสวงหาความยุติธรรม และแบ่งปันทรัพย์สมบัติให้กับผู้ที่ขาดแคลน 
  6. เรารวมกันนมัสการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อฉลองพระเจ้าสูงสุด และเพื่อฟังพระคำของพระเจ้าในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 
  7. ชุมชนของความเชื่อและชีวิตทั่วโลก เราอยู่เหนือขอบเขตของสัญญาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ และภาษา เราแสวงหาชีวิตในโลกนี้ที่ปราศจากความชั่ว เป็นพยานของพระคุณของพระเจ้า โดยการรับใช้ผู้อื่น ห่วงใยและเชื้อเชิญผู้คนให้รู้จักพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยและพระเจ้า 

ในความเชื่อเหล่านี้ เราสร้างแรงบันดาลใจจาก บรรพบุรุษ งอนาแบ๊บติสต์ (Anabaptist) จากศตวรรษที่ 16 ผู้เป็นสาวกอย่างเข้มแข็งของพระเยซูคริสต์ เราแสวงหาเพื่อเดินในทางของพระนามโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างที่เรารอคอยพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยความมั่นใจเพื่อการเติมเต็มในอาณาจักรของพระเจ้าในตอนสุดท้าย 

ปรับปรุงจาก Mennonite World Conference  General  Council  15 มี.ค.2006