Membership

Spain

Baptized Members: xxxxxxx
Congregations: xxxxxxx

[x]

Anabautistas, Menonitas y Hermanos en Cristo – España (AMyHCE)

Total Baptized Members: 575
Total Congregations: 15
MWC Membership: Full Member